Výzvy

Výzva na predkladanie ponúk

Dňa 26. 10. 2015 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk s predmetom zákazky: „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie k projektu: Skvalitnenie života obyvateľov obce Petrová“.

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k projektu: „Skvalitnenie života obyvateľov obce Petrová“ v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, podopatrenie 7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie.