Poplatky

               Nariadenie obce o poplatkoch za úkony                       výkonané obecným úradom v Petrovej 

Obecný úrad v Petrovej podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 481 / 92 o obecnom zriadení – úplné znenie , predtým zákona SNR  č. 369 / 90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov podľa zákona č. 145 / 95 Zb. o správnych poplatkoch vydáva toto nariadenia .

Článok 1

  1. Toto nariadenie upravuje poplatky za pomocné úkony vykonávané Obecným úradom v    Petrovej.
  2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba , ktoré dala podnet na spoplatňovaný úkon , alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
  3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave , poštovou poukážkou , alebo v hotovosti .
  4. Poplatky sa platia bez  vyrubenia , sú splatne pri podaní a sú  príjmom obce .

Pri platení poplatku v hotovosti vydáva  OcÚ potvrdenie o zaplatení poplatku . U poplatkov majúcich povahu spr. poplatkov sa v rozhodnutí , resp. potvrdení uvedie údaj o zaplatení a o  sume  poplatku .

 

Č l á n o k 2

 

SADZOBNÍK   POPLATKOV

 

  • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka …… 5 ,00€                                   

Vydanie potvrdenia  / s výnimkou potvrdenia o účasti na pohrebe/                                               

                 – o trvalom pobyte  ……………… 3,30 €  

                 – o prechodnom pobyte  ……………… 3,30 €

                 – prihlasovacia karta OP/ s výnimkou 1. vydania/

                 – o žití  a iné   ……………… 1 €  

Overenie podpisu :   ………………0,50   

Overenie  listiny / 1 strana /   ……………….1,50 €

–  Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase   ……………….3,50

Kopírovanie tlačív / 1 strana /    ……………….0,10  

                             

Prenájom kultúrneho domu – účel :

                           

SVADBAtunajším občanom         

                                     

                                      Záloha :    ………………. 500,00 €                     

                                      Poplatok :  ………………. 150,00  

                                      + spotrebovaná el. energia vypoč. podľa platného cenníka VSE

                                        

  • c u d z í m :

 

        Záloha :  ……………… 500,00 €                                   

        Poplatok :  ………………  200,00   + spotrebovaná el. energia vypoč. podľa platného cenníka VSE

 

RAŇAJKY :  ………………13,00     +  spotrebovaná el. energia vypoč. podľa platného cenníka VSE

 

KAR :          

                       –  Poplatok :  je vo výške spotrebovaná el. energia vypočítaná   

                                             podľa platného  cenníka VSE

 

 

PLES Kultúrne podujatie : KSB sa prenajme , len za podmienky ,

                                                        že organizátorom je registrovaná obecná 

                                                         organizácia  

  

  Záloha :             ………………. 100,00 €

  Poplatok :         ………………. 100,00 €

 

RODINNÉ  OSLAVY :   Záloha :     …………………   500,00 €

                                          Poplatok :      …………………    80,00 € 

                                     +  spotrebovaná el. energia vypočítaná  podľa platného

                                         cenníka VSE

Povolený prenájom KD je  od 8,00 hod. do 22,00 hod. daného  dňa.

OSTATNÝ  PRENÁJOM  KD  :

 – zameraný na podnikateľský účel ………. 15 €  za každú aj začatú hodinu                                      

  • nepodnikateľský účel : …………………….. 20€  za každú aj  začatú hodinu

  PRENÁJOM ZASADAČKY  OcÚ   ………………… 7,00 €

 PRENÁJOM DOMU SMÚTKU :          

    Záloha :      ………………….. 50,00

   Poplatok :  za 1 deň uloženia pre občana s trvalým pobytom v obci ……5,00

                          za 1 deň uloženia  pre cudzích občanov  …………………….. 10,00 €            

 POPLATOK ZA POUŽÍVANIE OBECNÉHO TRAKTOR

1 mh    ……………..  15,50 €   

VÝVOZ FEKÁLII :   

  – 1 vývoz………………….   8,00

POPLATOK   ZA  RIAD :

  • záloha ……………………………………………….  50,00  
  • odmena za prepožíčavanie ………………….. 3,30  
  • poplatok za riad : do 50 ks ………………….   5,00

                                 nad  50 ks  ………………….  10,00  

 

1/  Od poplatkov sú oslobodené   orgány št. správy , št. fondy , Sl. červený kríž ,

humanitné nadácie , rozpočtové  orgány obce

O ďalších výnimkách rozhoduje Obecný úrad.

2/ V prípadoch neuvedených v tomto naradení sa bude postupovať podľa zákona SNR

č. 145 / 1995 Zb.

 

V Petrovej  :   12. 04. 2012

 

Schválené  OZ dňa :              28. 12. 2010

Č. uznesenia :                         11/2010

Vyvesené na úradnej tabuli : 29. 12. 2010

Nadobúda účinnosť dňa:       13. 01. 2011

 

Upravené  OZ dňa :                27.06.2013

Zmena poplatkov za prenájom  DN

Č. uznesenia :                          4/ 8 / 2013

Vyvesené na úradnej tabuli :  28.06. 2013

Nadobúda účinnosť :              13.07. 2013

Bc.  Anna   H R Ú Z O V Á

Starostka obce